Read Full Post

ศาสนาผี ความเชื่อที่ถูกลืมเลือน

คนไทยเมื่อได้ยินคำว่า “ผี” ก็มักจะนึกไปถึงพวกผีเปรต ผีกระสือ ผีแม่นาค หรือผีปีศาจ อะไรทำนองนั้น ซึ่งก็เลยทำให้เวลาพูดว่า “ศาสนาผี” ก็เลยนึกว่าเป็นเรื่องของการไปนับถือผีเปรต ผีกระสือ หรือผีแม่นาค หรือศาสนาบูชาปีศาจ หรือศาสนาบูชาซาตาน ซึ่งไม่ใช่เลย แต่ “ผี” ของ “ศาสนาผี” ที่ว่านี้ก็คือวิญญาณของธรรมชาติ วิญญาณของบรรพบุรุษ หรือวิญญาณของวัตถุที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

sarakadee
Read Full Post

ประวัติ พระศรีอริยเมตไตรย (พระศรีอารีย์) คือใคร

พระศรีอริยเมตไตร หรือพระศรีอาริย์ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๕  และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ มีความเชื่อกันว่า เมื่อสิ้นสุดศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไป  โลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย อายุขัยของมนุษย์ลดลงจนเหลือ ๑๐ ปี
ก็เข้าสู่ยุคมิคสัญญี ผู้สลดใจกับความชั่วก็หันมารวมกลุ่มกันทำความดี จากนั้นอายุขัยเพิ่มขึ้นถึง 1 อสงไขยปี  แล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ ๘๐,๐๐๐ ปี ในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีครบ ๘๐  อสงไขยแสนมหากัปจะลงมาตรัสรู้เป็น พระเมตไตรยพุทธเจ้า

sarakadee