Read Full Post

สารคดี ความอยู่รอดในเซเรนเกติ และ สิ่งมีชีวิตใต้นํ้าวน

พื้นที่ที่มีสัตว์จำนวนเป็นล้านตัวมารวมกัน
ช่องแคบนี้มีความสวยงามมาก และกระแสนํ้าที่แรงที่สุดนี้ได้สร้างนํ้าวนที่รุนแรงด้วยเช่นกัน
กระแสนํ้าที่ไหลแรงขนาดนี้ทำให้เกิดความแตกต่างของสื่งมีชีวิตในทะเล

sarakadee