แนวข้อสอบ โอเปอร์เรชัน เข้าใจง่ายใน 2 นาที
Read Full Post

แนวข้อสอบ โอเปอร์เรชัน เข้าใจง่ายใน 2 นาที

การโอเปอร์เรชันนั้นเป็นข้อสอบที่เก็บแต้มได้ง่ายมาก เพราะใช้แค่การสังเกตุโดย พี่เบิร์ดให้ ทริคในการดูไว้คือ หน้า โอเปอร์เรชันกับ หลัง ได้อะไรนั่นเอง

1. )  ถ้า 2 * 4 = 20  และ 3 * 5 = 34  แล้ว 10 * 3 = ? 
     1. 30      2. 76     3. 89     4. 109

2.) ถ้า  10 * 2 = 14  และ 8 * 3  = 17  แล้ว 11 * 5 = ?
     1. 30      2. 36    3. 48    4. 55

learning
ติวสอบ ก.พ. คณิตทั่วไป
Read Full Post

ติวสอบ ก.พ. คณิตทั่วไป

ติวข้อสอบ ในหัวข้อเรื่อง
Operate , สมการ , สมการที่ต้องตั้งเอง , การหาเปอร์เซ็นต์ % อัตราส่วน , เศษส่วน , ค่าเฉลี่ย ความเร็ว ระยะทาง  และอื่นๆ เช่น เรขาคณิต โดยเน้นเฉพาะที่เป็นข้อสอบของ ก.พ. จริงๆ

learning
แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู จิตวิทยา ความรู้ทั่วไป
Read Full Post

แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู จิตวิทยา ความรู้ทั่วไป

เรียนรู้ โครงสร้างข้อสอบ PAT 5
ตัวอย่างข้อสอบ PAT5 ความถนัดด้านภาษา
จิตวิทยา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นครู
แนวคิดการปรับพฤติกรรมของ B.F. Skinner
3R x 8C คือทักษะที่ผู้เรียนควรมีในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ครูในศตวรรษที่ 21
เปลี่ยน จาก “ครู” เป็น “โค้ช”
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
การประเมินเพื่อพัฒนา(Formative Assessment)
ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21
4 จุดเน้นของหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21
ระบบการพัฒนาทางวืชาชีพในศตวรรษที่ 21
โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning)
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

learning
เฉลยโจทย์ วิธีทำ PAT4 รูปใดหายไป
Read Full Post

เฉลยโจทย์ วิธีทำ PAT4 รูปใดหายไป

สอนวิธีทำโจทย์ ข้อสอบ PAT4 แบบปรนัย เกี่ยวกับ  ความเชื่องโยง ตรรกะ ความสัมพันธ์ โดยใช้หลักการ การสังเกตุ การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ กันอย่างไร?
โดยหลักๆ จะมี 4 อย่าง คือ
1. การเลื่อน
2. การพลิก
3. การหมุน
4. การเปลี่ยนรูป

learning
เฉลยข้อสอบ PAT 3 พร้อมวิธีทำ แบบละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อ เนื้อหายาว 7 ชั่วโมง
Read Full Post

เฉลยข้อสอบ PAT 3 พร้อมวิธีทำ แบบละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อ เนื้อหายาว 7 ชั่วโมง

เฉลยข้อสอบ PAT 3 พร้อมวิธีทำ ในหัวข้อเรื่อง ศักยภาพทางวิศวกรรม , กลศาสตร์ , ไฟฟ้า คลื่น , สมบัติสาร , เคมี , คณิต , และคำแนะนำ

learning
เฉลยแนวข้อสอบ PAT2 วิทย์ ฉบับทางการจาก ทปอ.
Read Full Post

เฉลยแนวข้อสอบ PAT2 วิทย์ ฉบับทางการจาก ทปอ.

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ เคมี ในหัวข้อ “สรุปไอโซโทปกัมมันตรังสี ! เกิดการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียส 4 ขั้นตอน” ฟิสิกส์ ในหัวข้อ “สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว (v) กับเวลา (t)ของการวิ่งระหว่างนาย A และนาย B ได้สอดคล้องกับสถานการณ์”
ไล่ตอบอธิบายที่ละ choice เข้าใจง่าย

learning
ตะลุยแนวข้อสอบ CU-TEP
Read Full Post

ตะลุยแนวข้อสอบ CU-TEP

เทคนิคการทำโจทย์ เพื่อเพิ่มจุดแข็ง เสริมจุดอ่อน และข้อควรรู้เพื่อให้น้องๆ นำไปปรับใช้ในการอัพคะแนนทั้งในพาร์ท Listening, Reading และ Writing

learning
เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening ฟังรอบเดียว ตอบได้เลย
Read Full Post

เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening ฟังรอบเดียว ตอบได้เลย

โจทย์แบบ Note โจทย์ที่มีการให้ฟัง แล้วก็ให้เอาคำตอบจากสิ่งที่เราฟัง มาเติมคำลงในช่องว่างที่กำหนดให้ โดยจะมีการกำหนดจำนวนคำ

learning