สระในภาษาไทย
Read Full Post

สระในภาษาไทย

1.สระในภาษาไทย มีเท่าไร
2.ลักษณะของรูปสระทั้ง 21 รูป วิสรรชนีย์ ลากข้าง พินทุอิ หยาดนํ้าค้าง ตีนเหยียด ตีนคู้ ไม้หน้า ไม้โอ ไม้มลาย
ไม้ม้วน ฝนทอง ฟันหมู ไม้ไต่คู้ ไม้หันอากาศ ตัวรึ ตัวรือ ตัวลึ ตัวลือ ตัวออ ตัววอ ตัวยอ
3.การถอดรูปสระ
4.เสียงสระในภาษาไทย 21 เสียง แบ่งเป็น สระเดี่ยว(สระแท้) 18 เสียง 9 คู่ และ สระประสม 3 เสียง
5.สระเกิน 8 เสียง
6.สระสั้น – ยาว ส่งผลต่อความหมาย
7.การออกเสียงสระไม่ตรงกับรูป
8.รูปสระบางรูปไม่ออกเสียง
9.ประเภทของรูปสระ การลดรูป การเปลี่ยนรูป การคงรูป
10การออกเสียงสระเหมือนกันทุกคำ(คำถาม)
11.สระที่ออกสั้นทั้งหมด(คำถาม)
12.มีเสียงสระของทุกพยางค์เป็นสระเดี่ยว(คำถาม)
13.แต่ละพยางค์เป็นสระประสม(คำถาม)
14.คำที่ประสมสระเดี่ยวสั้นมากที่สุด(คำถาม)

learning
ติวสอบ ก.พ. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Read Full Post

ติวสอบ ก.พ. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทำความเข้าใจ
1.วินัย = ข้อปฎิบัติ แบบแผน ข้อบังคับ
2.จรรยาบรรณ = ประมวลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
3.จริยธรรม = ธรรมที่เป็นข้อปฎิบัติ
4.มาตรฐาน = หลักเกณฑ์ต่างๆ
5.ประมวล = รวบรวมเป็นเอกสาร

learning
ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
Read Full Post

ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในทางส่วนตัว

learning
ติว พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขใหม่)
Read Full Post

ติว พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขใหม่)

พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง เกี่ยวกับ (พูดภาษาชาวบ้าน)คือการทะเลาะ กับ หลวง รัฐ
หรือการที่ประชาชนทะเลาะกับรัฐ จึงมีการออก พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง มาเพื่อ
กระบวนการก่อนที่ หลวงจะไปพิพาท กับ ประชาชน จะมีขั้นตอน หรือ บทบาทการเอาชนะอย่างไร

learning
ติวสอบ กพ 63 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (วิชาความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดี)
Read Full Post

ติวสอบ กพ 63 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (วิชาความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดี)

1. เรื่องทั่วไป
2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ
6. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
11. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

learning
ตะลุยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Read Full Post

ตะลุยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ตะลุยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง : สำนักนายกรัฐมนตรี
ทบทวน การแบ่งการปกครองประเทศไทย นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เน้นในเรื่องบริหาร
สำนักนายก มีสถานะเป็นกระทรวง ไม่ใช่กรม แต่หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดสำนักนายก มีสถานะ เป็นกรม
นายก มีบทบาท 1. เป็นผู้นำรัฐบาล(เช่น แถลงต่อรัฐสภา) 2. เป็นหัวหน้าของสำนักนายก(ดูแลราชการทั่วไป ของนายก และ

คณะรัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการ เป็นข้าราชการการเมือง
ปลัดกระทรวง เป็นข้าราชการประจำ มีหน้าที่ดูแล หน่วงงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ กระทรวง คือ กรมต่างๆ
บุคลากรสำนักนายก
1. นายกรัฐมนตรี(เป็นข้าราชการการเมือง)
2. เลขาธิการนายก(เป็นข้าราชการการเมือง) แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 1. ฝ่ายการเมือง(เป็นข้าราชการการเมือง) 2. ฝ่าย

บริหาร(เป็นข้าราชการประจำ)
3. ปลัดสำนักนายก(เป็นข้าราชการประจำ หรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ)

learning
เทคนิคทำข้อสอบบทความ Reading 5 ข้อ 2 ชม. เต็ม
Read Full Post

เทคนิคทำข้อสอบบทความ Reading 5 ข้อ 2 ชม. เต็ม

Reading เรียกได้เป็นอะไรที่ยากที่สุดใน ภาษาอังกฤษ ก.พ. เป็นตัวที่ปราบเซียนจริงๆเลยก็ว่าได้

แต่เราต้องรู้เทคนิคของมันก่อน มาดู 5 รูปแบบ แนวข้อสอบ Reading
แบบที่ 1 การหา คำ หรือ ประโยค อ้างอิง
แบบที่ 2 การหาวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
แบบที่ 3 การอ่านประกาศ/โฆษณา
แบบที่ 4 การอ่านเนื้อหาของเรื่อง
แบบที่ 5 การตั้งขื่อเรื่อง

learning
ทำข้อสอบ Structure ก.พ. ภาค ก. ปี 60
Read Full Post

ทำข้อสอบ Structure ก.พ. ภาค ก. ปี 60

Structure หรือ แกรมม่า การทำข้อสอบเราไม่จำเป็นต้องแปล ถ้าเรารู้หลักการที่ถูกต้อง แค่
เราเช็คโครงสร้างหรือดูโครงสร้างให้ออกว่ามันเป็นเรื่องไหน เราอาจจะต้องฝึกทำข้อสอบอยู่บ่อยๆ
1. The government has recently ___ a number of ___
2. It is getting so dark, I ___ go home.
3. It’s so cloudy I think it’s ___ rain.
4. We are singinga song with children ___ they feel
familiar language.
5. Only ___ people can participate this meeting.
6. I wonder ___ I call you again tomorrow.
7. It is ___ 5 years since Helen started doing yoga.
8. If she___ me. I’m sure she will out.
9. My father stopped ___ when I was born.
10. This town ____ she grew up.
11. Surasak give me a book ___ birthday.

learning
ทำโจทย์ Vocabulary ภาษาอังกฤษ กพ 60
Read Full Post

ทำโจทย์ Vocabulary ภาษาอังกฤษ กพ 60

Vocabulary เป็นคำศัพท์ เราไม่สามารถคาดคะเนไว้เลยว่า ข้อสอบคำศัพท์จะออกมาแบบไหน
เราต้องท่องศัพท์และรู้ศัพท์ให้มากที่สุด
เราจะลองทำโจทย์ Vocabulary
1.)I get a new job now I ___ more money.
2.)What’s participating means?
3.)The worker well training,The ___ in case of fire
4.)Listening or relaxing can ___ stress.
5.)Can’t see anythingplease ___ the light.

learning
จับประเด็น Conversation - สอบ ก.พ. ภาค ก.
Read Full Post

จับประเด็น Conversation – สอบ ก.พ. ภาค ก.

Conversation หรือ บทสนทนา เป็นการติวที่เน้น จับประเด็น ต้องรู้โครงสร้างของข้อสอบ ว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ไม่ใช่อ่านกันไปแบบไม่มีเป้า
หมาย เป้าหมายของข้อสอบ Conversation เช่น บริบท ศัพท์ที่แปลไม่ออก คำศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับ บริบท หรือ บุคคล
เรามา จับตายวายร้าย Conversation 5 ข้อ จัดเต็ม
พบเทคนิคเดาศัพท์
ติววิธีจับผิดคำถามและตัวเลือกที่ใช่
ป้องกันการ “ตายน้ำตื้น” ในห้องสอบ

learning
การทำโจทย์ บทความภาษาไทย สอบ กพ ภาค ก
Read Full Post

การทำโจทย์ บทความภาษาไทย สอบ กพ ภาค ก

บทความสั้น เหมือนจะยากสุดแล้ว เพราะเวลาเราอ่าน เราอย่าไปอ่านบทความแบบรวดเดียวจบ ให้เราพยายามหา เหตุ และ ผล แล้วก็ ประเด็นหลัก หรือ ประเด็นย่อยที่ซ่อนอยู่ในบทความ

learning
Copy link
Powered by Social Snap