จับประเด็น Conversation - สอบ ก.พ. ภาค ก.
Read Full Post

จับประเด็น Conversation – สอบ ก.พ. ภาค ก.

Conversation หรือ บทสนทนา เป็นการติวที่เน้น จับประเด็น ต้องรู้โครงสร้างของข้อสอบ ว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ไม่ใช่อ่านกันไปแบบไม่มีเป้า
หมาย เป้าหมายของข้อสอบ Conversation เช่น บริบท ศัพท์ที่แปลไม่ออก คำศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับ บริบท หรือ บุคคล
เรามา จับตายวายร้าย Conversation 5 ข้อ จัดเต็ม
พบเทคนิคเดาศัพท์
ติววิธีจับผิดคำถามและตัวเลือกที่ใช่
ป้องกันการ “ตายน้ำตื้น” ในห้องสอบ

learning
การทำโจทย์ บทความภาษาไทย สอบ กพ ภาค ก
Read Full Post

การทำโจทย์ บทความภาษาไทย สอบ กพ ภาค ก

บทความสั้น เหมือนจะยากสุดแล้ว เพราะเวลาเราอ่าน เราอย่าไปอ่านบทความแบบรวดเดียวจบ ให้เราพยายามหา เหตุ และ ผล แล้วก็ ประเด็นหลัก หรือ ประเด็นย่อยที่ซ่อนอยู่ในบทความ

learning
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒
Read Full Post

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องรู้ไว้
การบังคับใช้
มาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.)
(ก.ม.จ.) มีหน้าที่ อะไร
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

learning
ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
Read Full Post

ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในทางส่วนตัว

learning
ติว พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
Read Full Post

ติว พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
อำนาจทางปกครองของรัฐ ที่พูดถึงนั้น คือ
“วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า
“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ความแตกต่างระหว่าง “คำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”
ข้อยกเว้น การบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้

learning
ติวสอบ กพ 63 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (วิชาความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดี)
Read Full Post

ติว พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

1. เรื่องทั่วไป
2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ
6. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
11. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

learning
เจาะจุดออกสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เวอร์ชัน มันเป็นแป้ง
Read Full Post

เจาะจุดออกสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เวอร์ชัน มันเป็นแป้ง

ติวยาว เกี่ยวกับ เรื่องของนายก ตำแหน่งหน้าที่ ต่างๆ ของ รมต. การปฎิบัติหน้าที่แทน
การปฎิบัติราชการแทน
การรักษาราชการแทน
การตรากฎหมาย การตั้ง กระทรวง ทบวง กรม

learning
ติวสอบ ก.พ. เทคนิคการทำ Part reading แบบอ่านรอบเดียวตอบครบทุกข้อ
Read Full Post

ติวสอบ ก.พ. เทคนิคการทำ Part reading แบบอ่านรอบเดียวตอบครบทุกข้อ

ข้อสอบ Part reading สิ่งแรกคือการข้ามการอ่านบทความไปก่อน ขั้นตอนแรก คือ อ่านโจทย์และตัวเลือกก่อน เพราะว่า ถ้าเราอ่านบทความเสร็จก่อน แล้วก็มาอ่านโจทย์ทีหลัง บางครั้งเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ในบทความมีอะไรบ้าง มันก็จะทำให้เราต้องอ่านซํ้าไปซํ้ามา

โจทย์ Part reading 5 ข้อ มาลองทำกันเลย

learning
ติวข้อสอบ ก.พ. structure
Read Full Post

ติวข้อสอบ ก.พ. structure

ทำโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure 5 ข้อ พร้อมอธิบายให้เข้าใจ
คำกริยา,since ตามด้วยเวลา,โครงสร้างPerfect tense >have/has/had + V.3 , หน้า than หลัง more = Adjective , Conjunction คำสันธานเชื่อมประโยค , FANBOYS = For/And/Nor/But/Or/Yet/So , Phrasal verb กริยาวลี , Adjective ขั้นกว่า

learning
ติวข้อสอบ conversation สอบ ก.พ. ภาค ก.
Read Full Post

ติวข้อสอบ conversation สอบ ก.พ. ภาค ก.

ปูพื้นตั้งแต่ประถมจนถึงจบมหาลัยในคลิปเดียว
เทคนิคเดาคำศัพท์
ทำแนวข้อสอบ 5 ข้อ ขลังๆ ที่โดนออกสอบบ่อยๆ

Basic ที่ต้องรู้ ของ Conversation ประกอบด้วย
1. รู้โครงสร้าง
2. รู้สำนวน
3. Vocab หรือ คำศัพท์

learning
ติว บทความสั้น ก.พ.
Read Full Post

ติว บทความสั้น ก.พ.

ติวบทความสั้น หัวข้อที่ออกบ่อยๆ เช่น
1. สรุปความ
2. ตีความ
3. สาระสำคัญ/ใจความสำคัญ
4. อื่นๆ เช่น ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร
พร้อมทำแบบฝึกหัด 10 ข้อ

learning
Copy link
Powered by Social Snap