เรียนศิลปะ เรื่องเส้นและความรู้สึกของเส้น
Read Full Post

เรียนศิลปะ เรื่องเส้นและความรู้สึกของเส้น

ความรู้สึกของเส้น เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวเฉียง เส้นตรงแนวนอน เส้นหยักหรือเส้นซิกแซ็ก เส้นโค้งต่อเนื่อง เส้นโค้ง เส้นม้วน เส้นประ

learning
เฉลยแนวข้อสอบ PAT2 วิทย์ ฉบับทางการจาก ทปอ.
Read Full Post

เฉลยแนวข้อสอบ PAT2 วิทย์ ฉบับทางการจาก ทปอ.

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ เคมี ในหัวข้อ “สรุปไอโซโทปกัมมันตรังสี ! เกิดการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียส 4 ขั้นตอน” ฟิสิกส์ ในหัวข้อ “สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว (v) กับเวลา (t)ของการวิ่งระหว่างนาย A และนาย B ได้สอดคล้องกับสถานการณ์”
ไล่ตอบอธิบายที่ละ choice เข้าใจง่าย

learning
ตะลุยแนวข้อสอบ CU-TEP
Read Full Post

ตะลุยแนวข้อสอบ CU-TEP

เทคนิคการทำโจทย์ เพื่อเพิ่มจุดแข็ง เสริมจุดอ่อน และข้อควรรู้เพื่อให้น้องๆ นำไปปรับใช้ในการอัพคะแนนทั้งในพาร์ท Listening, Reading และ Writing

learning
เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening ฟังรอบเดียว ตอบได้เลย
Read Full Post

เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening ฟังรอบเดียว ตอบได้เลย

โจทย์แบบ Note โจทย์ที่มีการให้ฟัง แล้วก็ให้เอาคำตอบจากสิ่งที่เราฟัง มาเติมคำลงในช่องว่างที่กำหนดให้ โดยจะมีการกำหนดจำนวนคำ

learning
ติว TOEIC 5 คู่ศัพท์ ออกสอบ TOEIC บ่อย พร้อมเทคนิคกาไว
Read Full Post

ติว TOEIC 5 คู่ศัพท์ ออกสอบ TOEIC บ่อย พร้อมเทคนิคกาไว

คู่ศัพท์ TOEIC เช่น คู่ศัพท์ที่มีความหมาย ขึ้น – ลง , คู่ศัพท์ ตัวเลข – จำนวน ,คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ งาน อีเว้น , คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กฎต่างๆ , ช่องว่างระหว่าง Subject ………… Verb

learning
ทริคเด็ด ตอบ TOEFL READING ใน 30 วิ
Read Full Post

ทริคเด็ด ตอบ TOEFL READING ใน 30 วิ

พื้นฐานเด่นๆของ Pronoun ที่มักจะออกสอบติว “They” (Third person) เน้นยํ้า เฉพาะส่วนพาร์ท ที่เป็นลักษณะของ Subject พร้อมทำแบบฝึกหัด

learning
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒
Read Full Post

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องรู้ไว้
การบังคับใช้
มาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.)
(ก.ม.จ.) มีหน้าที่ อะไร
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

learning
Copy link
Powered by Social Snap