ทำข้อสอบ Structure ก.พ. ภาค ก. ปี 60
Read Full Post

ทำข้อสอบ Structure ก.พ. ภาค ก. ปี 60

Structure หรือ แกรมม่า การทำข้อสอบเราไม่จำเป็นต้องแปล ถ้าเรารู้หลักการที่ถูกต้อง แค่
เราเช็คโครงสร้างหรือดูโครงสร้างให้ออกว่ามันเป็นเรื่องไหน เราอาจจะต้องฝึกทำข้อสอบอยู่บ่อยๆ
1. The government has recently ___ a number of ___
2. It is getting so dark, I ___ go home.
3. It’s so cloudy I think it’s ___ rain.
4. We are singinga song with children ___ they feel
familiar language.
5. Only ___ people can participate this meeting.
6. I wonder ___ I call you again tomorrow.
7. It is ___ 5 years since Helen started doing yoga.
8. If she___ me. I’m sure she will out.
9. My father stopped ___ when I was born.
10. This town ____ she grew up.
11. Surasak give me a book ___ birthday.

learning
ทำโจทย์ Vocabulary ภาษาอังกฤษ กพ 60
Read Full Post

ทำโจทย์ Vocabulary ภาษาอังกฤษ กพ 60

Vocabulary เป็นคำศัพท์ เราไม่สามารถคาดคะเนไว้เลยว่า ข้อสอบคำศัพท์จะออกมาแบบไหน
เราต้องท่องศัพท์และรู้ศัพท์ให้มากที่สุด
เราจะลองทำโจทย์ Vocabulary
1.)I get a new job now I ___ more money.
2.)What’s participating means?
3.)The worker well training,The ___ in case of fire
4.)Listening or relaxing can ___ stress.
5.)Can’t see anythingplease ___ the light.

learning
ทริคเด็ด ตอบ TOEFL READING ใน 30 วิ
Read Full Post

ทริคเด็ด ตอบ TOEFL READING ใน 30 วิ

พื้นฐานเด่นๆของ Pronoun ที่มักจะออกสอบติว “They” (Third person) เน้นยํ้า เฉพาะส่วนพาร์ท ที่เป็นลักษณะของ Subject พร้อมทำแบบฝึกหัด

learning
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒
Read Full Post

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องรู้ไว้
การบังคับใช้
มาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.)
(ก.ม.จ.) มีหน้าที่ อะไร
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

learning
ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
Read Full Post

ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในทางส่วนตัว

learning
ติว พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
Read Full Post

ติว พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
อำนาจทางปกครองของรัฐ ที่พูดถึงนั้น คือ
“วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า
“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ความแตกต่างระหว่าง “คำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”
ข้อยกเว้น การบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้

learning
ติวสอบ กพ 63 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (วิชาความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดี)
Read Full Post

ติว พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

1. เรื่องทั่วไป
2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ
6. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
11. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

learning
เจาะจุดออกสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เวอร์ชัน มันเป็นแป้ง
Read Full Post

เจาะจุดออกสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เวอร์ชัน มันเป็นแป้ง

ติวยาว เกี่ยวกับ เรื่องของนายก ตำแหน่งหน้าที่ ต่างๆ ของ รมต. การปฎิบัติหน้าที่แทน
การปฎิบัติราชการแทน
การรักษาราชการแทน
การตรากฎหมาย การตั้ง กระทรวง ทบวง กรม

learning
ติวสอบ ก.พ. เทคนิคการทำ Part reading แบบอ่านรอบเดียวตอบครบทุกข้อ
Read Full Post

ติวสอบ ก.พ. เทคนิคการทำ Part reading แบบอ่านรอบเดียวตอบครบทุกข้อ

ข้อสอบ Part reading สิ่งแรกคือการข้ามการอ่านบทความไปก่อน ขั้นตอนแรก คือ อ่านโจทย์และตัวเลือกก่อน เพราะว่า ถ้าเราอ่านบทความเสร็จก่อน แล้วก็มาอ่านโจทย์ทีหลัง บางครั้งเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ในบทความมีอะไรบ้าง มันก็จะทำให้เราต้องอ่านซํ้าไปซํ้ามา

โจทย์ Part reading 5 ข้อ มาลองทำกันเลย

learning
ติวข้อสอบ ก.พ. structure
Read Full Post

ติวข้อสอบ ก.พ. structure

ทำโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure 5 ข้อ พร้อมอธิบายให้เข้าใจ
คำกริยา,since ตามด้วยเวลา,โครงสร้างPerfect tense >have/has/had + V.3 , หน้า than หลัง more = Adjective , Conjunction คำสันธานเชื่อมประโยค , FANBOYS = For/And/Nor/But/Or/Yet/So , Phrasal verb กริยาวลี , Adjective ขั้นกว่า

learning
ติวข้อสอบ conversation สอบ ก.พ. ภาค ก.
Read Full Post

ติวข้อสอบ conversation สอบ ก.พ. ภาค ก.

ปูพื้นตั้งแต่ประถมจนถึงจบมหาลัยในคลิปเดียว
เทคนิคเดาคำศัพท์
ทำแนวข้อสอบ 5 ข้อ ขลังๆ ที่โดนออกสอบบ่อยๆ

Basic ที่ต้องรู้ ของ Conversation ประกอบด้วย
1. รู้โครงสร้าง
2. รู้สำนวน
3. Vocab หรือ คำศัพท์

learning
Copy link
Powered by Social Snap