ติว CU-TEP ให้ได้70 Up
Read Full Post

ติว CU-TEP ให้ได้70 Up

ติว CU-TEP Writing part 7 ข้อ โดยทำแบบข้อสอบ Error ซึ่งการทำข้อสอบ Error ได้ แสดงว่าเราก็เขียนงานเขียนและอ่านได้ละเอียดชันเจนมาก

learning
ติว IELTS Reading Part
Read Full Post

ติว IELTS Reading Part

เทคนิคการตอบ ข้อสอบ IELTS Reading รูปแบบ Flowchart การอ่านจับใจความภาพรวม-แยกย่อย การตัดคำตอบใน Multiple choice 13 ข้อ

learning
ตะลุยแนวข้อสอบ CU-TEP
Read Full Post

ตะลุยแนวข้อสอบ CU-TEP

เทคนิคการทำโจทย์ เพื่อเพิ่มจุดแข็ง เสริมจุดอ่อน และข้อควรรู้เพื่อให้น้องๆ นำไปปรับใช้ในการอัพคะแนนทั้งในพาร์ท Listening, Reading และ Writing

learning
เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening ฟังรอบเดียว ตอบได้เลย
Read Full Post

เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening ฟังรอบเดียว ตอบได้เลย

โจทย์แบบ Note โจทย์ที่มีการให้ฟัง แล้วก็ให้เอาคำตอบจากสิ่งที่เราฟัง มาเติมคำลงในช่องว่างที่กำหนดให้ โดยจะมีการกำหนดจำนวนคำ

learning
ติว TOEIC 5 คู่ศัพท์ ออกสอบ TOEIC บ่อย พร้อมเทคนิคกาไว
Read Full Post

ติว TOEIC 5 คู่ศัพท์ ออกสอบ TOEIC บ่อย พร้อมเทคนิคกาไว

คู่ศัพท์ TOEIC เช่น คู่ศัพท์ที่มีความหมาย ขึ้น – ลง , คู่ศัพท์ ตัวเลข – จำนวน ,คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ งาน อีเว้น , คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กฎต่างๆ , ช่องว่างระหว่าง Subject ………… Verb

learning
ทริคเด็ด ตอบ TOEFL READING ใน 30 วิ
Read Full Post

ทริคเด็ด ตอบ TOEFL READING ใน 30 วิ

พื้นฐานเด่นๆของ Pronoun ที่มักจะออกสอบติว “They” (Third person) เน้นยํ้า เฉพาะส่วนพาร์ท ที่เป็นลักษณะของ Subject พร้อมทำแบบฝึกหัด

learning
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒
Read Full Post

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องรู้ไว้
การบังคับใช้
มาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.)
(ก.ม.จ.) มีหน้าที่ อะไร
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

learning
ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
Read Full Post

ติวสอบ กพ 63 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก – กระทำละเมิดในทางส่วนตัว

learning
ติว พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
Read Full Post

ติว พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
อำนาจทางปกครองของรัฐ ที่พูดถึงนั้น คือ
“วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า
“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ความแตกต่างระหว่าง “คำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”
ข้อยกเว้น การบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้

learning
ติวสอบ กพ 63 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (วิชาความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดี)
Read Full Post

ติว พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

1. เรื่องทั่วไป
2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ
6. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
11. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

learning
เจาะจุดออกสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เวอร์ชัน มันเป็นแป้ง
Read Full Post

เจาะจุดออกสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เวอร์ชัน มันเป็นแป้ง

ติวยาว เกี่ยวกับ เรื่องของนายก ตำแหน่งหน้าที่ ต่างๆ ของ รมต. การปฎิบัติหน้าที่แทน
การปฎิบัติราชการแทน
การรักษาราชการแทน
การตรากฎหมาย การตั้ง กระทรวง ทบวง กรม

learning
Copy link
Powered by Social Snap