ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Read Full Post

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เครื่องมือต้นแบบของคอมพิวเตอร์
บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ใครคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
ยุคของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์,บุคลากร,ข้อมูล
การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ
ข้อมูลและการประมวลผล
โครงสร้างของข้อมูล
แบบฝึกหัด

learning