ละคร 4 เรื่อง คือ Room ห้องลับอัศจรรย์, เด็กไม่เอาถ่าน, พยัญชนะของฉัน และปังบอย โดยมีแนวคิดให้เด็กเป็นคนเดินเรื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง สะท้อนให้เห็นมุมมอง ความคิดการเติบโตภายในจิตใจของเด็ก