เรื่องราวความขัดแย้งของสองครอบครัว กําลังจะได้รับการชําระใน 14 วัน (Quarantine Day) นี้ การดําเนินเรื่องผ่านสองครอบครัวบ้านใกล้เรือนเคียง ในช่วงกักบริเวณ ชะตาชีวิตของพวกเขาจะถูกเล่าผ่านปรากฎการณ์โควิด ไม่ว่าร้ายหรือดีในท้ายที่สุด